BlendTasty.nl is onderdeel van WHVV Holding B.V.

BlendTasty.nl biedt de markt verse sappen, o.a. in de vorm van een sapvastenkuur. Hierbij werkt BlendTasty.nl samen met lokale Verkooppunten (SapPartners) zoals groentemannen en sportcentra waar de dagelijkse de sappen worden opgehaald.

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten waarbij BlendTasty.nl gevestigd te Vught, Nederland op de Reutsedijk 9, 5264 PC, ingeschreven in het handelsregister te ‘s-Hertogenbosch (K.V.K. nr. 63161737). Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u nadrukkelijk onze voorwaarden.
Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de SapPartner zijn niet van toepassing voor klanten die middels BlendTasty.nl (online) aankopen doen. De Algemene Voorwaarden van BlendTasty.nl zijn geldend.
Door het registreren en aanmelden als gebruiker op de website van BlendTasty.nl geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
BlendTasty.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.
In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan onder;

• SapPartner:

Een verkooppunt wat tevens fungeert als ophaalpunt voor de verse sappen;

• Partijen:

BlendTasty.nl en consument, bij het aangaan van de overeenkomst;

• Gebruiker:

Eenieder die op welke manier dan ook gebruik maakt van de website van BlendTasty.nl op naam van een BlendTasty.nl account;

• Website:

Met de website worden alle websites, tablet- en phone apps van BlendTasty.nl bedoeld.

• Account:

Rekening, gebruikersnaam, wachtwoord- en overige identificatiegegevens die gebruiker in staat stelt in te loggen en gebruik te maken van de door BlendTasty.nl aangeboden diensten;

ARTIKEL 2. Autorisatie en authenticatie

Na registratie wordt er een gebruikersnaam en wachtwoord verzonden naar de gebruiker. Deze login informatie zal door BlendTasty.nl worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle website activiteiten, die kunnen worden teruggevoerd op zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord, worden aangezien als uitgevoerd door en voor rekening van de gebruiker zelf en wettelijk bindend zijn voor hem of haar.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de gebruikersnaam en wachtwoord. BlendTasty.nl zal nooit anders dan via de inlogpagina van BlendTasty.nl om uw wachtwoord vragen. De referentie gegevens van de gebruiker dienen te allen tijde correct en naar waarheid ingevoerd te worden.

Artikel 3. Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BlendTasty.nl nageleefd. Wanneer de gebruiker zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de gebruiker hierover met BlendTasty.nl contact opnemen. BlendTasty.nl zal de gebruiker de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
Alle door gebruiker op de website verstrekte gegevens, kunnen door BlendTasty.nl zichtbaar gesteld worden aan de SapPartner s en bezorger van BlendTasty.nl ten einde de (bezorg)service en aangeboden diensten van BlendTasty.nl uit te kunnen voeren.

ARTIKEL 4. Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten binden BlendTasty.nl pas na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van BlendTasty.nl, dan wel nadat BlendTasty.nl tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, SapPartner of namens BlendTasty.nl gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden BlendTasty.nl alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
BlendTasty.nl heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 5. Aanbiedingen & Acties

Alle aanbiedingen en acties van BlendTasty.nl en de SapPartner zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt.
Aanbiedingen en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten, zolang de voorraad strekt, binnen de gestelde actieperiode en ‘op = op’.
Een actie kan door BlendTasty.nl of SapPartner gelimiteerd worden.
Aanbiedingen en acties zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.
De gegevens in catalogi of andere documentatie van de in BlendTasty.nl opgenomen producten zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden BlendTasty.nl of de SapPartner niet, tenzij deze gegevens nadrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.
BlendTasty.nl behoudt zich het recht om producten te wijzigen of te verwijderen. De website van BlendTasty.nl geeft het meest actuele overzicht.
Naast de algemene voorwaarden hierboven omschreven, zijn er voor speciale acties vaak ook specifieke actievoorwaarden verbonden.

ARTIKEL 6. Prijs & Product

De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
Alle prijzen op de website, in e-mails en overige documenten van BlendTasty.nl zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.
De op de website getoonde prijzen zullen gelden op het moment van betaling. Dit geld ook wanneer blijkt dat tijdens het moment van leveren een andere prijs / aanbieding actueel is.
Alle productfoto’s op de website van BlendTasty.nl zijn ter indicatie van het te leveren product en kunnen afwijken van het door SapPartner geleverde product aan de gebruiker.
Bestellingen worden geconditioneerd en volgens de HACCP richtlijnen bezorgd door BlendTasty.nl.

ARTIKEL 7. Risico en Eigendom

Het risico van de zaken gaat van BlendTasty.nl over op de klant op het moment van ophalen van de sappen bij het ophaalpunt.
Indien de klant niet tijdig (tot 48 uur voor de dag van gewenste levering) aan BlendTasty.nl mededeelt de zaken niet op te kunnen halen, gaat het risico over van BlendTasty.nl op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal een en ander voor de rekening en het risico van de klant zijn.
De producten van BlendTasty.nl zijn bestemd voor eindgebruikers en zijn niet bedoeld voor doorverkoop. BlendTasty.nl behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

ARTIKEL 8. Betalingen

De betaling van de bestelde producten wordt veilig afgehandeld met iDEAL
De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. Als een betaling tussentijds onderbroken of geannuleerd wordt, gaat de bestelling niet door.

ARTIKEL 9: Levering en uitvoering

Blend & Tasty zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres het van Ophaalpunt dat de consument heeft bepaald tijdens het plaatsen van haar bestelling online
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 dagen voordat de bestelling gepland staat om te leveren bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de Blend & Tasty het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Blend & Tasty tot het moment van bezorging aan de SapPartner (Ophaalpunt) of een vooraf aangewezen en aan de Blend & Tasty bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
De sappen worden 1 dag voor de start van de sapkuur dagelijks bezorgd op het aangegeven Ophaalpunt. De klant kan vanaf het aangegeven tijdstip weergegeven op de website haar sappen ophalen
Indien de klant haar sappen op de geplande dag niet ophaalt, zullen deze nog 1 dag extra gekoeld worden bewaarde. Daarna worden deze i.v.m. de korte houdbaarheidsdatum worden vernietigd

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

BlendTasty.nl en de SapPartner zijn slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door BlendTasty.nl.

De aansprakelijkheid van BlendTasty.nl of SapPartner overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van BlendTasty.nl.

BlendTasty.nl en SapPartner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten, niet reproduceerbare systeemfouten en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

BlendTasty.nl en haar SapPartner s kunnen door de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontstaan van allergische reacties welke kunnen optreden bij het consumeren van producten (bijvoorbeeld bij noten, gluten, koemelk etc..).

ARTIKEL 11. Ontbinding

Indien de klant na ontvangst van de producten niet tevreden blijkt, dient deze contact op te nemen met de SapPartner die het product geleverd heeft.

Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft BlendTasty.nl en SapPartner het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat BlendTasty.nl of SapPartner tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele BlendTasty.nl en aan SapPartner verder toekomende rechten.

Alle vorderingen, die BlendTasty.nl en SapPartner in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij BlendTasty.nl en/of bij diegene van wie BlendTasty.nl een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van BlendTasty.nl, de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 13. Geschillen

Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van hoofdvestiging van BlendTasty.nl. Indien BlendTasty.nl zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij BlendTasty.nl hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Vught, September 2015, WHVV Holding B.V.

Nieuwsbrief? Profiteer van speciale aanbiedingen en lifestyle tips